Algemene handels- en leveringsvoorwaarden van NoorderSoft B.V.


Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van NoorderSoft B.V., verder te noemen NoorderSoft.

Artikel 2 Prijzen
a. Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering af bedrijf en zijn inclusief BTW, verpakkings-, verzend- en andere kosten tenzij is aangegeven dat de bedragen exclusief BTW en/of exclusief verpakkings-, verzend- en andere kosten zijn.
b. Eventuele installatiekosten, bijzondere montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn alleen in de prijs inbegrepen indien dit nadrukkelijk in de prijsopgave is vermeld.
c. Opgegeven prijzen zijn alleen bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt; in de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie.

Artikel 3 Annulering
Op bestellingen en annuleringen rust een bedenktijd van 14 dagen na levering. Binnen deze bedenktermijn kan afnemer zonder opgaaf van reden zijn bestelling annuleren en terugsturen, mits hij de verkoper hiervan op de hoogte stelt. Kosten voor de terugzending rusten bij de afnemer. Ingeval van annulering van de bestelling is afnemer verplicht tot volledige schadeloosstelling, waaronder begrepen winstderving, welke schadeloosstelling tenminste de volledig werkelijk geleden schade zal bedragen.

Artikel 4 Levering
De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal de leverancier in overleg treden met de afnemer. NoorderSoft kan pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling.

Artikel 5 Afnameplicht
 a. Afnemer is verplicht de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder ook uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.
b. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien bestelde goederen aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.
c. Aflevering door de in het land van levering gebruikelijke normale postbezorging geldt als aflevering, ook zónder dat daarvan bewijsstukken overlegd kunnen worden, tenzij van de zijde van het postbedrijf de zending is geretourneerd aan de leverancier, of tenzij de afnemer kan aantonen de goederen niet te hebben ontvangen. De bewijslast voor het niet ontvangen van de goederen ligt nadrukkelijk bij de afnemer.
d. Indien de afnemer de goederen op een zodanige wijze bezorgd wil krijgen, dat aflevering juridisch aangetoond kan worden (b.v. per aangetekende zending / koerier) dient hij dit vooraf kenbaar te maken aan NoorderSoft en de méérkosten voor zijn rekening te nemen.
e. Bij weigering van afname is afnemer aan NoorderSoft een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en met de voor NoorderSoft hieruit voortvloeiende kosten. Dit laat onverlet alle rechten van NoorderSoft terzake van de tekortkoming van de afnemer.

Artikel 6 Reclame
a. De controle op de hoeveelheid, de uiterlijke staat en de werking van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk gereclameerd, dan geldt het geleverde v.w.b. hoeveelheid, uiterlijke staat en werking als juist.
b. Andere reclames dienen bij aangetekend schrijven, uiterlijk binnen 14 dagen na levering der goederen door de afnemer te worden ingediend.

Artikel 7 Betaling
Levering van standaard softwareproducten geschiedt uitsluitend na voorafgaande betaling, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voor levering van andere diensten en producten kan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, facturering geschieden zodra de door de leverancier te leveren prestatie is voltooid, dan wel de afnemer met de afname in verzuim is. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door leverancier redelijk aan te geven wijze. NoorderSoft is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer betaling vooraf te verlangen, dan wel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige betaling. Vanaf de vervaldag is de afnemer de wettelijke rente verschuldïgd. Door de leverancier redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed. De leverancier is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde, met een minimum van € 150,00.

Artikel 8 Nakoming en faillissement
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, dan wel indien afnemer zijn bedrijf aan derden overdraagt, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt opgeschort door de bank, of te zijnen laste beslag wordt gelegd, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is NoorderSoft naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van NoorderSoft op de afnemer direct opeisbaar en is NoorderSoft gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door NoorderSoft geleverde goederen en producten blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen uit hoofde van overeenkomsten tot levering van goederen, producten en bijbehorende werkzaamheden, inclusief rente en kosten.
b. Tot het tijdstip van volledig betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd de goederen of producten aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf te brengen. In het kader van de normale bedrijfsuitoefening is de afnemer wel gerechtigd de goederen en/of producten conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.
c. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en de afnemer in verzuim is, c.q. NoorderSoft goede grond heeft te vrezen dat de afnemer in verzuim zal raken, kan NoorderSoft zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen en/of producten onverwijld terugvorderen. De afnemer verleent NoorderSoft de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door NoorderSoft zonder gerechtelijke tussenkomst worden ontbonden, niettegenstaande het recht van NoorderSoft vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen.

Artikel 9a Licenties en auteursrechten
Alle auteursrechten van de standaard softwareproducten zijn eigendom van NoorderSoft of worden door NoorderSoft behartigd. Ook na aankoop en betaling van de standaard softwareproducten behoudt NoorderSoft zich de auteursrechten en alle rechten op de intellectuele eigendom van de software, de daarin gebruikte gegevens en de gebruikte datacompressietechnieken volledig voor.
Aan de afnemer wordt door de aankooptransactie en de betaling van de aankoopprijs een licentierecht gegund voor het persoonlijk gebruik van de software. Dit recht is niet overdraagbaar zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van NoorderSoft. Het licentierecht voorziet in het gebruik van de software door de gebruiker aan wie de licentie is verleend, op één computer gelijktijdig.
Van de standaard softwareproducten, waarvan de licentie vervat is in een zogenaamde “dongle” (beveiligingssleutel), vertegenwoordigt deze dongle de gehele waarde van de licentie! Bij beschadiging of disfunctioneren van de dongle kan deze tegen betaling van de vervangingskosten door een werkend exemplaar worden vervangen. Bij verlies of diefstal of in ieder andere situatie waarin de originele dongle niet kan worden ingeleverd, kan géén vervanging van de dongle plaatsvinden tenzij tegen dezelfde prijs als een nieuwe licentie.

Artikel 9b Licentierechten en ondersteunende diensten
Houders van een licentie op een van de softwareproducten van NoorderSoft hebben gedurende het jaar waarvoor hun licentie geldt toegang tot een aantal services en diensten, die onderdeel uitmaken van de software:
•het kunnen downloaden van zogenaamde “patches” (reparatieprogramma’s voor gemelde en opgeloste bugs in de software en/of de data),
•het kunnen downloaden van regelmatig geactualiseerde lijsten van geplande stremmingen en onderbrekingen in de bediening van bruggen en sluizen;
•het gebruik van en de toegang tot de technische ondersteuning door de ontwikkelaars, door middel van telefonische en/of online assistentie bij het oplossen van problemen, storingen en  verbindingen met randapparatuur;
•de beschikbaarheid van updates van de software tegen sterk gereduceerde prijzen, die worden bepaald door het aantal “te overbruggen” versies en waarvoor een vast bedrag per versie per overbrugd jaar wordt vastgesteld.
Hoewel de toegang tot deze services en diensten in principe mogelijk blijft, wordt GEEN ondersteuning en service meer verleend voor storingen en problemen die zich voordoen in softwareversies, die inmiddels door nieuwere versie is opgevolgd, tenzij de gebruiker zijn software naar die latere versies heeft geüpdatet. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de actuele stremmingen en bedieningsonderbrekingen voor 100% correct worden verwerkt: de wijziging in de infrastructuur leiden soms tot incompatibiliteiten in de gegevenstabellen. Aan gebruikers van softwareversies ouder dan het huidige jaargang die daarvoor nog technische ondersteuning vragen, zal het daarmee gemoeide tijdbeslag in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Exoneratie
a. Ingeval NoorderSoft terzake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, aansprakelijk wordt jegens afnemer, dient deze haar in de gelegenheid te stellen alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dat niet meer mogelijk is, de geleverde goederen en/of producten tegen terugbetaling van de koopsom terug te nemen. NoorderSoft kan aan de plicht tot vergoeding van de schade volledig voldoen door betaling van de werkelijk door de afnemer gemaakte kosten tot een maximum van 5% van de koopsom.
b. NoorderSoft zal nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie uit welke haar aansprakelijkheid is voortgevloeid, vermeerderd met de in lid a vermelde 5%. NoorderSoft aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van haar software of door onjuistheden of onvolkomenheden in de daarin opgenomen gegevens.
c. De aansprakelijkheid van NoorderSoft wordt uitdrukkelijk beperkt tot het in lid a en b van dit Artikel bepaalde, zodat NoorderSoft nimmer aansprakelijk is voor enige verdere schade, gevolgschade daaronder begrepen, alsmede schade veroorzaakt door een derde.
d. Ieder recht op schadevergoeding jegens NoorderSoft vervalt ingeval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde producten of indien de afnemer aan die producten werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.

Artikel 11 0vermacht
Ingeval van overmacht zijnde niet-toerekenbare tekortkoming van NoorderSoft in de nakoming van haar verplichting heeft NoorderSoft het recht op grond daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

Artikel 12 Bewijs
De boekhouding en administratie van NoorderSoft leveren tegen afnemer volledig bewijs op van diens betalingsverplichtingen jegens NoorderSoft, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid bloot staan.

Artikel 14 Geschillenregeling
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in Kort Geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement Amsterdam van de leverancier of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

Winkelwagen